Algemene voorwaarden Exposanten

Begrippen

Deelnemer:iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de organisatie sluit ter zake van het bijwonen van een door de organisatie te organiseren evenement, althans iedere natuurlijke persoon die zich op het terrein bevindt.

De organisatie: de te Haarlem gevestigde onderneming Klare Wijn of elke andere direct of indirect aan deze onderneming gelieerde vennootschap of onderneming.

Terrein:elke feitelijke plaats waar een Evenement wordt gehouden alsmede alle gebieden, ruimten en velden daaromheen, die deel uitmaken van het complex waarbinnen het Evenement gehouden wordt alsmede de daaraan grenzende openbare weg waartoe de Organisatie op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de organisatie waarbij het gaat om de opdracht tot het deelnemen aan en/of het deelnemen aan Haarlem Wijn. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd door de organisatie.

 

Artikel 2 Aanmelding

De aanmelding voor Haarlem Wijn vindt plaats door middel van een door (of namens) de deelnemer volledig ingevuld aanmeldformulier dat via internet, e-mail, post (of namens) de deelnemer is verzonden en is ontvangen door de organisatie.

 

Artikel 3 Betaling

 1. Deelnemers aan het congres ontvangen deelnemers een factuur. De factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden.
 2. Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling is de inschrijver alle kosten verschuldigd die de organisatie moet maken om haar vordering te incasseren
 3. Tijdens Haarlem wijn mogen er tegen betaling glazen wijn geschonken worden. Deze kunnen alleen worden betaald met munten die door de organisatie worden verstrekt. Bij inlevering van de munten zal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 10 werkdagen het verschuldigde bedrag worden teruggestort met inhouding van 20 % door de organisatie.

 

 

Artikel 4 Annulering deelnemer

 1. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren. Annulering vindt plaats per e-mail of per aangetekende brief. De deelnemer dient de annulering te zenden aan het adres door de organisatie vermeld. De annulering dient uiterlijk vier weken voor de geplande datum van Haarlem Wijn door de organisatie te zijn ontvangen.
 2. Bij annulering binnen vier weken voor het begin van een congres is de deelnemer verplicht het volledige deelnemersbedrag te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum binnenkomst of e-mail. In geval de deelnemer na het begin van het congres de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan Haarlem Wijn deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

 

 

Artikel 5 Annulering de organisatie

De organisatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname Haarlem Wijn te annuleren tot 10 werkdagen voor het begin van het evenement zonder dat de organisatie gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

 

Artikel 6 Reclames en etenswaren.

 1. Het is niet mogelijk om vlaggen en posters op te hangen in de kerk. Een exposant mag één staande banner meenemen met een oppervlakte van 200 cm x 85 cm.
 2. Het is niet toegestaan gedurende Haarlem Wijn, buiten de eigen tafel(s) om, op het terrein te flyeren.
 3. Het is niet toegestaan buiten de eigen gehuurde tafel om proefglazen wijn aan te bieden aan bezoekers van Haarlem Wijn
 4. Het is in geen enkel geval toegestaan voor de deelnemer die wijnen laten proeven en/of schenken om etenswaren gratis, of tegen betaling, aan bezoekers van Haarlem Wijn aan te bieden.
 5. Het is in geen enkel geval toegestaan voor de deelnemer die etenswaren aanbieden om wijnen of andere alcoholhoudende dranken aan te bieden.

 

 

Artikel 7 Beperking aansprakelijkheid

Het betreden van het terrein en het bijwonen van Haarlem Wijn geschiedt door de deelnemer op eigen risico. De organisatie is slechts aansprakelijk voor door de deelnemer geleden schade of de deelnemer toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid van de organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

 1. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van het terrein en de door deze derden ingeschakelde personen.
 2. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de deelnemer van door de organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen
 3. schade ontstaan door het bijwonen van het evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen
 4. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de deelnemer toebehorende en naar het terrein meegebrachte goederen
 5. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvang- en slottijden van Haarlem Wijn.
 6. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere deelnemers of bezoekers van het Haarlem Wijn
 7. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de organisatie houder, (erf)pachter, huurder danwel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de organisatie staat.
 8. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van deelnemer.

 

 

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

De deelnemer is niet gerechtigd zonder toestemming van de organisatie (delen van) het programmaboekje, posters, flyers, en of andere door de organisatie geproduceerd (promotie)materiaal te verveelvoudigen danwel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan de organisatie toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Nieuwsbrief

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)